Regulamin

 

OGÓLNE

  1. 1 . Klub Piłkarski KP Jantarek, zwany dalej Klubem, jest organizatorem szkolenia w zakresie piłki nożnej, teqballa i cheerleadingu uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe oraz podejmuje działania dla zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

    1.2 . Celem szkolenia jest:

Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z Powiatu Puckiego

– Organizowanie turniejów i wydarzeń sportowych w Powiecie puckim

– Promowanie zdrowego i sportowego stylu życia

– Prowadzenie zajęć sportowych dla osób pełnoletnich

– Propagowanie wszelkich form aktywności fizycznej, które wpływają na poprawę kondycji fizycznej i psychicznej członków

– Organizacji form zajęć pozalekcyjnych

1.3 . Treningi odbywają się w grupach, podzielonych pod względem umiejętności oraz wieku.

1.4. Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku zawodnika do celów marketingowych i informacyjnych, pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku z zajęciami w Klubie. Klub zastrzega sobie prawo do umieszczania informacji o zawodniku oraz jego osiągnięciach sportowych zdobytych w związku z działalnością prowadzoną przez Klub w internecie, artykułach prasowych, folderach Klubu.

NABÓR

2. Ustala się następujące zasady obowiązujące przy naborze do Klubu:

2.1 Przyjęcie członka dalej zwanego zawodnika do Klubu odbywa się dokonaniu rejestracji z linku https://kpjantarek.pl/zapisy/

2.2 Złożenie deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

2.3 Opiekun prawny ma obowiązek ubezpieczenia zawodnika. Może obowiązywać ubezpieczenie szkolne

OBOWIĄZKI ZAWODNIKA

3 Każdy zawodnik powinien identyfikować się z Klubem . Dbać o jego dobry wizerunek podczas treningów, zawodów sportowych, jak również w życiu codziennym.

3.1. Każdy zawodnik powinien godnie reprezentować Klub, wykazywać wysoką kulturę osobistą, a także przestrzegać zasad Fair Play oraz dobrego wychowania.

3.2 Każdy zawodnik powinien odnosić się do wszystkich członków Klubu, drużyny, sztabu trenerskiego, wszystkich ludzi związanych i niezwiązanych z Klubem, przeciwników, kibiców oraz sędziów z należytym szacunkiem.

3.3 Każdy zawodnik powinien przychodzić na trening punktualnie, być przebrany w odpowiedni strój sportowy. Spóźnienia i nieobecności powinny być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem.

3.4. Każdy zawodnik powinien w czasie zajęć zachowywać się jak przystało na prawdziwego piłkarza, słuchać i wykonywać polecenia trenera, szanować go oraz swoich kolegów, pomagać im.

3.5. Wszyscy zawodnicy powinni dbać o sprzęt i obiekt klubowy.

3.6. Każdy zawodnik powinien uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów, a także zachowania. W przypadku słabych postępów w nauce, braku promocji do następnej klasy trener w porozumieniu z rodzicami może odsunąć zawodnika od uczestnictwa w meczach, zawodach  oraz treningach, aż do momentu zadowalającej poprawy.

3.7. Na koniec każdego półrocza zawodnik lub rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznać trenera z ocenami szkolnymi przedstawiając wypełniony formularz z ocenami szkolnymi lub ksero świadectwa szkolnego.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I ZAWODACH

4 Zawodnik zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa we wszystkich zajęciach i zawodach organizowanych przez Klub. Powinien charakteryzować się punktualnością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością, kulturą osobistą, aktywnym udziałem w zajęciach w celu podnoszenia swoich umiejętności sportowych, przestrzegać higieny osobistej oraz prowadzić zdrowy tryb życia.

4.1. Udział w wyznaczonych zajęciach i zawodach jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników wytypowanych przez Trenerów Głównych. Jeśli zawodnik nie może uczestniczyć w zajęciach lub zawodach lub też spóźni się na nie, ma obowiązek poinformować o tym swojego trenera z wyprzedzeniem.

4.2. Trening zaczyna się w szatni, jeśli inaczej nie zaleci trener prowadzący. Na minimum 10 minut przed treningiem zawodnik jest przygotowany do zajęć – po przebraniu się w strój treningowy jest gotowy do wysłuchania zadań i poleceń dotyczących zajęć.

4.3. Zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonywania. W przypadku nie przestrzegania zasad trener może: wyprosić zawodnika z treningu, zawiesić zawodnika na określony czas.

4.4 Zawodnik zobowiązany jest do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych, które po każdych zajęciach jest zobowiązany zwrócić zgodnie z zaleceniami trenera.

4.5 Zawodnik zobowiązuje się do posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu treningowego oraz reprezentacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd Klubu.

4.6 Zawodnik powołany na zawody sportowe pojawia się ubrany w sprzęt reprezentacyjny albo zgodnie z wytycznymi trenera.

4.7 Zawodnik ma obowiązek posiadać na zajęciach piłki nożnej – ochraniacze oraz  wodę, pozostałych wodę. Zakaz stosowania napoi słodzonych podczas treningów.

4.8 Zawodnik ma kategoryczny zakaz trenowania, grania, brania udziału w testach, meczach kontrolnych w innym Klubie piłkarskim. Wszelka aktywność sportowa (Kadra Polski, Kadra MZPN, zawody szkolne, zajęcia sportowe pozalekcyjne, obozy sportowe) powinna być konsultowana ZAWSZE z trenerem prowadzącym.

TRENERZY

5 Trener jest osobą odpowiedzialną za koordynację działań całego zespołu jak również za jego prawidłowe funkcjonowanie na boisku oraz poza nim.

RODZICE

6 Szatnia jest miejscem przygotowania zawodnika do aktywności sportowej. Zabrania się wchodzenia do szatni rodzicom i opiekunom, za wyjątkiem osób wyznaczonych przez trenera do pomocy przy przygotowaniu zawodników najmłodszych roczników (do 10 lat) do zajęć.

6.1 Podczas meczów rodzice (opiekunowie, członkowie rodzin) zawodników przebywają na trybunach obiektu sportowego lub w innych wyznaczonych miejscach. 

6.2 Udzielanie instrukcji zawodnikom jest elementem szkolenia i należy do obowiązków trenera. Zabrania się rodzicom (opiekunom, członkom rodzin) ingerowania w zachowanie zawodników i podejmowane przez nich decyzje. Niedopuszczalne jest również ingerowanie w decyzje podjęte przez trenera na treningu. Osobom naruszającym ten zakaz zabrania się obserwowania treningów oraz meczy kontrolnych grup młodzieżowych. Uporczywe naruszanie tych zakazów może być podstawą do wykluczenia zawodnika z danej grupy szkoleniowej lub definitywnego zakończenia współpracy z zawodnikiem. W razie obiekcji i uwag każdorazowo prosi się o zwracanie z uwagami do koordynatora klubu.

6.3 Jeśli chcesz porozmawiać z trenerem na temat swojego dziecka, podzielić się swoimi spostrzeżeniami i obawami, umów się na indywidualną rozmowę. Nigdy nie przekazuj swoich uwag pod wpływem emocji !

6.4 Rodzice/opiekunowie prawni zawodników oraz członkowie ich rodzin zobowiązani są do godnego reprezentowania Klubu w czasie treningów i meczy oraz do kulturalnego zachowania w stosunku do innych zawodników, ich rodziców, kibiców drużyn przeciwnych, a także sędziów.

6.5 Na obiektach sportowych oraz na każdym innym obiekcie, na którym przebywają zawodnicy pod opieką trenera prowadzącego obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz spożywania wszelkich innych używek.

6.6 Rodzice są zobowiązani do ubezpieczenia dziecka. Klub nie ma obowiązku ubezpieczania dzieci.

FINANSE

7 Opłaty które są wnoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych pomagają w finansowaniu Stowarzyszenia i są przeznaczane na realizację programu szkolenia oraz celów statutowych.

Wprowadza się następujące zasady określające wysokość opłat i sposób ich regulowania:

7.1 Wysokość miesięcznej opłaty zawodniczej ustala Zarząd Stowarzyszenia

7.2 Miesięczne opłaty zawodnicze powinny być uiszczane z góry, w terminie do 15-tego dnia danego miesiąca na konto Klubowe

7.3 W przypadku braku możliwości wniesienia opłaty zawodniczej rodzic lub opiekun prawny winien złożyć u trenera wyjaśnienie

7.4. Klub nie zwraca opłaty za kilkudniowe nieobecności zawodnika na treningu. W przypadku absencji na zajęciach w wyniku choroby lub kontuzji dłuższej niż dwa tygodnie wysokość opłaty należy uzgodnić z z Klubem

7.5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, nie zakwalifikowania do szkolenia lub wykreślenia z listy zawodników przez Zarząd Stowarzyszenia, opłata zawodnicza wniesiona za dany miesiąc nie podlega zwrotowi.

7.6 Opłata zawodnicza jest płatna miesięcznie, przez okres 12 miesięcy w roku, bez względu na ewentualne przerwy w prowadzeniu zajęć w okresie wakacyjnym.

7.7 Wysokość składki członkowski może być zmienna, jej aktualną wysokość można sprawdzić na stronie internetowej https://kpjantarek.pl/skladki-czlonkowskie/, luz uzyskać informację u trenera 

7.8  W szczególnych przypadkach, każdorazowo na wniosek rodzica lub opiekuna Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić zawodnika z opłat lub obniżyć składkę członkowską zawodnika. 

USTALENIA KOŃCOWE

8 W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z zawodnikiem (rodzicami/opiekunami prawnymi) jest on zobowiązany do uregulowania zaległości finansowych wobec Klubu, zwrotu wszelkiego wypożyczonego sprzętu oraz wydanych mu dokumentów. Naruszenie tego obowiązku stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń finansowych lub nie wydania zgody na transfer do innego Klubu.

8.1 Powyższe punkty regulaminu są nieodłącznym elementem szkolenia i budowania prawidłowej postawy zawodnika. Ich naruszanie jest podstawa do przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej, czasowego zawieszenia, a w razie uporczywego łamania do zakończenia współpracy z zawodnikiem.

8.2. Wszelkie sporne sprawy rozpatrywane są przez Zarząd Klubu indywidualnie. Zarząd Klubu zastrzega sobie autonomię w podejmowaniu decyzji w stosunku do zaistniałej sytuacji.

 

 

.

1 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,s. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest STOWARZYSZENIE Klub Piłkarski KP Jantarek z siedzibą Władysławowo, ul. Droga Chłapwoska 56/5

Dane do kontaktu 795 012 007

Państwa dane osobowe przetwarzam yw następujących celach:

– realizacja uprawnień i obowiązków wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– realizacja celów statutowych Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– realizacja obowiązków Stowarzyszenia, jako członka Pomorskiego Związku Piłki Nożnej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Polskiego Związku Teqballa, oraz Polskiego Związku Cheerleaders

– prowadzenie działań promocyjnych Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– archiwizowanie dokumentacji, a mianowicie umów i dokumentów rozliczeniowych(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie internetowej Stowarzyszenia, za pośrednictwem poczty e-mail oraz poprzez profil na www.facebook.com (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Państwa danych jest niezbędne do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, uzyskania statusu zawodnika Stowarzyszenia, zawarcia umów i rozliczenia przez Stowarzyszenie prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, a także podmioty, z którymi współpracujemy w celu realizacji zadań statutowych i którym powierzymy Państwa dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Państwa danych osobowych nie przekazujemy do państw trzecich.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres:

– 10 lat od ustania członkostwa lub statusu zawodnika Stowarzyszenia;

– 6 lat w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu dokonywania rozliczeń księgowych;

– do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – w przypadku danych wynikających z umów zawartych ze Stowarzyszeniem;

– w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;

– w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu;

– dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego -przez okres 1 roku lat, celem zachowania zasady rozliczalności.

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowaniaobiektach sportowych i poza ni