NADMORSKIE WAKACJE NA SPORTOWO
POWIAT PUCKI 2020

REGULAMIN

WYCHOWAWCY PODCZAS TRWANIA PÓŁKOLONII DOKŁADAJĄ WSZELKICH STARAŃ BY STWORZYĆ DZIECIOM JAK NAJLEPSZE WARUNKI DO WYPOCZYNKU, UMOŻLIWIĆ IM AKTYWNE UCZESTNICTWO W ZAPLANOWANYCH ZAJĘCIACH I ŻYCIU GRUPY ORAZ ZORGANIZOWAĆ CZAS WOLNY W SPOSÓB PRZYJEMNY I POŻYTECZNY.

 1. UCZESTNIKAMI PÓŁKOLONII MOGĄ BYĆ DZIECI W WIEKU OD 8 DO 14 LAT.

 2. UCZESTNICY PÓŁKOLONII PRZEBYWAJĄ POD OPIEKĄ WYCHOWAWCÓW W GODZINACH 10.00-15.00 ( GODZINA MOŻE W DANYM DNIU BYĆ RÓŻNA, PROSZĘ OBSERWOWAĆ PLAN)

 3. PÓŁKOLONIE ODBYWAJĄ SIĘ W TRZECH TURNUSACH, DLA DWÓCH GRUP WIEKOWYCH. PO PIĘĆ DNI DLA KAŻDEJ Z GRUP.

 4. UCZESTNIK PÓŁKOLONII MOŻE UCZESTNICZYĆ W PÓŁKOLONIACH JEDEN RAZ.

 5. ZABRANIA SIĘ PRZYNOSZENIA NA PÓŁKOLONIE TELEFONÓW I SPRZĘTÓW ELEKTRONICZNYCH.

 6. RODZICE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA BEZPIECZNĄ DROGĘ DZIECKA DO PLACÓWKI I Z POWROTEM.

 7. W PRZYPADKU SAMODZIELNEGO POWROTU DZIECKA DO DOMU RODZICE SĄ ZOBOWIĄZANI NAPISAĆ OŚWIADCZENIE.

 8. DOKUMENTEM POTWIERDZAJĄCYM ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA NA PÓŁKOLONIE JEST WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA ONLINE

 9. SMSEM ZWROTNYM ZOSTANIE PRZESŁANE POTWIERDZENIE ZAPISANIA UCZESTNIKA. W RAZIE BRAKU WOLNYCH MIEJSC OPIEKUNOWIE DZIECKA ZOSTANĄ POINFORMOWANI O TYM.

 10. W RAZIE ZMIAN W TRAKCIE PÓŁKOLONII NP.: ZAPLANOWANE BĘDĄ ATRAKCJE NA DWORZE A BĘDZIE ZAPOWIEDZIANA BURZA . BĘDZIE INFORMOWAŁ RODZICÓW SMSAMI O ZMIANACH PLANÓW.

 11. ORGANIZATOR ZASTRZEGA, ŻE DANEGO DNIA MOGĄ BYĆ ODWOŁANE PÓŁKOLONIE W ZWIĄZKU Z BARDZO ZŁĄ POGODĄ. JEDNAK ORGANIZATOR BĘDZIE DOKŁADAŁ WSZELKICH STARAŃ ABY ZAPEWNIĆ ZASTĘPCZĄ ATRAKCJĘ.

 12. ORGANIZATOR NIE MA OBOWIĄZKU UBEZPIECZENIA UCZESTNIKÓW, OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE PRYWATNE LUB SZKOLNE

  OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 13. ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA RZECZY ZAGUBIONE PRZEZ UCZESTNIKÓW W TRAKCIE TRWANIA PÓŁKOLONII ORAZ ZA ZNISZCZENIA RZECZY NALEŻĄCYCH DO UCZESTNIKÓW.

 14. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE, W SYTUACJACH GDY PROGRAM NIE MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA.

 15. ORGANIZATOR ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NATYCHMIASTOWEGO POWIADOMIENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKÓW O ZAISTNIAŁYCH WYPADKACH, URAZACH I PROBLEMACH WYCHOWAWCZYCH.

 16. W RAZIE CHOROBY, ZŁEGO SAMOPOCZUCIA UCZESTNIK POWINIEN POZOSTAĆ W DOMU

 17. ORGANIZATOR KAŻDEGO DNIA BĘDZIE SPRAWDZAŁ DZIECIOM TEMPERATURĘ, W RAZIE PODWYŻSZONEJ NIEZWŁOCZNIE POINFORMUJE OPIEKUNA. DLA DOBRA WSZYSTKICH, SPRAWDŹ DZIECKU TEMPERATURĘ PRZED WYJŚCIEM !!!

PRAWA UCZESTNIKÓW

UCZESTNICY PÓŁKOLONII MAJĄ PRAWO DO:

 1. SPOKOJNEGO WYPOCZYNKU.

 2. UCZESTNICZENIA WE WSZYSTKICH ZAJĘCIACH, WYCIECZKACH I IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PODCZAS TURNUSU.

 3. KORZYSTANIA ZE WSZYSTKICH URZĄDZEŃ I SPRZĘTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PROGRAMU PÓŁKOLONII.

 4. WNOSZENIA PRÓŚB I SKARG DO WYCHOWAWCÓW.

 5. UZYSKANIA NIEZBĘDNEJ POMOCY OD WYCHOWAWCÓW PÓŁKOLONII.

 6. KONTAKTU Z RODZICEM W RAZIE WYRAŻENIA TAKIEJ POTRZEBY.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

UCZESTNICY MAJĄ OBOWIĄZEK:

 1. PRZESTRZEGAĆ RAMOWEGO HARMONOGRAMU DNIA.

 2. BRAĆ UDZIAŁ W REALIZACJI PROGRAMU PÓŁKOLONII.

 3. ZACHOWAĆ HIGIENĘ OSOBISTĄ, SCHLUDNY WYGLĄD I CZYSTOŚĆ.

 4. SZANOWAĆ MIENIE ORAZ POMOCE DYDAKTYCZNE.

 5. PRZESTRZEGAĆ ZASAD PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH.

 6. POSIADAĆ STRÓJ SPORTOWY ODPOWIEDNI DO WARUNKÓW POGODOWYCH.

  ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ DZIECKO, MATERIALNIE ODPOWIEDZIALNI SĄ RODZICE LUB ICH OPIEKUNOWIE. SAMOWOLNE ODDALENIE SIĘ OD OPIEKUNÓW, NIESUBORDYNACJA, NIEZDYSCYPLINOWANIE, NIE WYKONYWANIE POLECEŃ WYCHOWAWCÓW, NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU BĘDZIE KARANE UPOMNIENIEM, NAGANĄ A W OSTATECZNOŚCI WYKLUCZENIEM UCZESTNIKA Z UDZIAŁU W PÓŁKOLONIACH. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO SKREŚLENIA DZIECKA Z LISTY UCZESTNIKÓW PÓŁKOLONII, W PRZYPADKU RAŻĄCEGO ŁAMANIA ZASAD UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH.

 

Uczestnik półkolonii w przypadku niedyspozycji zgłasza to wychowawcy grupy. Bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do wychowawcy.TRZECH