Regulamin Stowarzyszenia

Klub Piłkarski KP JANTAREK

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Klub piłkarski KP Jantarek W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat Pucki

 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Władysławowo, ul. Droga Chłapowska 56/5

 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

5.1. Osobą decyzyjną i odpowiedzialną za reprezentowanie, podejmowanie decyzji oraz podpisywanie wszelkich dokumentów jest Przedstawiciel Stowarzyszenia

5.2. Przedstawiciel Stowarzyszenia może upoważnić innego członka Stowarzyszenia do reprezentowania go i pełnienia jego funkcji.

 1. Cele Stowarzyszenia to:

  1. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z Powiatu Puckiego

  2. Organizowanie turniejów i wydarzeń sportowych w Powiecie puckim

  3. Promowanie zdrowego i sportowego stylu życia

  4. Prowadzenie zajęć sportowych dla osób pełnoletnich

  5. Propagowanie wszelkich form aktywności fizycznej, które wpływają na poprawę kondycji fizycznej i psychicznej członków


 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

7.1. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na pracy członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

7.2. Członkom Stowarzyszenia za pracę może przysługiwać wynagrodzenia w wysokości określonej w uchwale Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

7.3. Stowarzyszenie jest działalnością nieodpłatną.

 

8. Ustala się następujące zasady obowiązujące przy naborze do Stowarzyszenia:

8.1. Przyjęcie zawodnika do Stowarzyszenia odbywa się po złożeniu pisemnej deklaracji przez rodzica lub opiekuna prawnego.

8.2. Przed przystąpieniem do pierwszego treningu rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia trenerowi wypełnionej deklaracji

8.3. W terminie miesiąca od daty podjęcia treningów rodzic lub opiekun prawny winien dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu.

8.4 .Trener nie może dopuścić do pierwszych zajęć zawodnika jeżeli nie zostały spełnione warunki, o których mowa w pkt I. 8.1 i I. 8.3

8.5. Opiekun prawny ma obowiązek ubezpieczenia zawodnika. Może obowiązywać ubezpieczenie szkolne.

9. Celem działalności Stowarzyszenia jest w szczególności prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej w grupach treningowych, tworzących drużyny noszące nazwę:

Klub Piłkarski KP Janarek.

9.1. Szkolenie odbywa się w grupach treningowych, na wskazanych przez Zarząd Stowarzyszenia obiektach.

9.2. Szkolenie obywa się pod opieką wykwalifikowanych trenerów lub instruktorów sportu.

9.3. Zawodnicy objęci są opieką trenerów tylko w wyznaczonym czasie treningu. Odpowiedzialność trenerów za zawodnika rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia i kończy się z chwilą zakończenia treningu.

9.4. Terminy zajęć ustala trener. Zajęcia prowadzone są w wyznaczone dni i w określonych godzinach. O tymczasowej zmianie terminu lub odwołaniu zajęć trener zobowiązany jest powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem.

9.5. Trenerzy mogą wybierać ze swojego grona trenera koordynatora, którego zadaniem  będzie w szczególności:

- koordynowanie procesu szkolenia w poszczególnych grupach wiekowych,

- utrzymywanie stałego kontaktu z Zarządem Stowarzyszenia,

- zgłaszanie inicjatyw i uwag dotyczących spraw szkoleniowych, propozycji udziału w rozgrywkach, udzielanie pomocy w organizacji wyjazdów na mecze, turnieje i obozy treningowe.

10. Opłaty

10.1. Opłaty które są wnoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych pomagają w finansowaniu Stowarzyszenia i są przeznaczane na realizację programu szkolenia oraz celów statutowych.

10.2. Wprowadza się następujące zasady określające wysokość opłat i sposób ich regulowania:

10.3. Wysokość miesięcznej opłaty zawodniczej ustala Zarząd Stowarzyszenia

10.4.  Miesięczne opłaty zawodnicze powinny być uiszczane z góry, w terminie do 15-tego  dnia danego miesiąca  gotówką  u trenera lub innej osoby upoważnionej przez Zarząd Stowarzyszenia.

10.5. W przypadku braku możliwości  wniesienia opłaty zawodniczej rodzic lub opiekun prawny winien złożyć u trenera pisemne wyjaśnienie skierowane do Zarządu Stowarzyszenia wraz  z deklaracją terminu uregulowania zaległości.

10.6. Stowarzyszenie nie zwraca opłaty za kilkudniowe nieobecności zawodnika na treningu. W przypadku absencji na zajęciach w wyniku choroby lub kontuzji dłuższej niż dwa tygodnie wysokość opłaty należy uzgodnić z Zarządem Stowarzyszenia.

10.7. W przypadku szkolenia drugiego lub kolejnego dziecka opłata wynosi 50% miesięcznej stawki.

10.8. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, nie zakwalifikowania do szkolenia lub wykreślenia z listy zawodników przez Zarząd Stowarzyszenia, opłata zawodnicza wniesiona za dany miesiąc nie podlega zwrotowi.

10.9 Opłata zawodnicza jest płatna miesięcznie, przez okres 12 miesięcy w roku, bez względu na ewentualne przerwy w prowadzeniu zajęć w okresie wakacyjnym.

10.10 Dodatkowe środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:

dotacji,darowizn, zbiórek publicznych

10.11. Wysokość składki członkowski może być zmienna, jej aktualną wysokość można sprawdzić na stronie internetowej www. Kpjantarek.pl

10.12. W szczególnych przypadkach, każdorazowo na wniosek rodzica lub opiekuna Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić zawodnika z opłat lub obniżyć składkę członkowską zawodnika.

 

11. Każdy zawodnik ma prawo do:

11.1. Korzystania z opieki trenerskiej,

11.2. Korzystania z obiektów i sprzętu sportowego udostępnianego przez Stowarzyszenie,

11.3. Uczestniczenia w zajęciach i realizacji programu szkoleniowego.

12. Rodzice, opiekunowie prawni zawodników mają prawo do:

12.1. Aktywnego uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia i grupy szkoleniowej,

12.2. Powoływania ze swojego grona, w porozumieniu z trenerem kierownika drużyny upoważnionego do stałego kontaktu z trenerem, trenerem koordynatorem i Zarządem Stowarzyszenia,

12.3. Składania Zarządowi Stowarzyszenia propozycji i uwag dotyczących działalności grupy treningowej. Rodzice, opiekunowie prawni mogą wystąpić do Zarządu Stowarzyszenia z prośbą  o zorganizowania zebrania w sprawach grupy treningowej,    z udziałem członka Zarządu Stowarzyszenia, 

12.4 . Przejawiania wszelkich inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu integracji grupy treningowej i prezentowania jej na zewnątrz. Oczekiwana jest szczególnie:

- pomoc w opiece nad zawodnikami w czasie wyjazdów,

- pomoc w organizacji turniejów,

- aktywność sponsoringowa,

- prowadzenie strony internetowej drużyny,

13. Obowiązkiem zawodnika jest:

13.1. Uczestnictwo w treningach i meczach swojej drużyny.

13.2. Wykonywanie poleceń trenera lub osoby prowadzącej zajęcia.

13.3. Bezwzględnie zgłaszanie trenerowi wszelkie objawy dolegliwości zdrowotnych, które wystąpiły w trakcie trwania treningu.

13.4. Kulturalne zachowanie  wobec trenera, swoich kolegów i ich rodziców/opiekunów oraz innych osób uczestniczących w meczach, treningach lub wyjazdach.

13.5. Dbanie o sprzęt wydany do treningu, wyznaczeni dyżurni odpowiedzialni za sprzęt winni zdać go po treningu.

13.6. Pozostawianie boiska i szatni w należytym porządku po treningu lub meczu.  

13.7. Stawianie się na zbiórce przed meczem lub wyjazdem w wyznaczonym przez trenera czasie.

13.8. Przestrzeganie zasad:

Jeden za wszystkich wszyscy za jednego", „KP Jantarek zawsze razem".

13.9. W stosunku do przeciwników stosowanie zasady fair-play.

13.1. Kierowanie się zasadą, że na boisku walczę o wynik całej drużyny.

13.11. Godne reprezentowanie barwy klubu na boisku i poza nim.

13.12. Pomaganie w pracach porządkowych oraz innych czynnościach, wpływających na dobry wizerunek Stowarzyszenia

13.13. Nie zaniedbywanie obowiązków szkolnych.

13.14. W razie zmiany Klubu na inny, zawodnik jest zobowiązany do poinformowania trenera o zaistniałej sytuacji, w okresie na dwa miesiące przed odejściem. Stowarzyszenie Klub Piłkarski KP Jantarek może oczekiwać i wymagać od nowego Klubu ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika. Zawodnik nie ponosi z tego tytułów żadnych opłat.

13.15. Stowarzyszenie ma prawo wypożyczyć swojego zawodnika do gry w innym Klubie po wcześniejszym ustaleniu tego z prawnym opiekunem oraz zawodnikiem.

14. Obowiązkiem rodziców i opiekunów prawnych zawodników jest:

14.1. Przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia. Rodzice i opiekunowie prawni biorą odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia przez ich dziecko lub podopiecznego.

14.3. Dopilnowanie przeprowadzenia badań lekarskich dziecka.

14.4. Kulturalne zachowanie na treningach i meczach,  nie podważanie autorytetu trenera, zarówno w obecności dzieci, jak i innych rodziców. Zgłaszanie  wszelkich  problemów i zastrzeżeń do trenera prowadzącego, trenera - koordynatora  lub do Zarządu Stowarzyszenia.

14.4. Przestrzegania regulaminów obiektów na których się znajdują.

14.5. Akceptowanie sponsorów wskazanych przez Zarząd Stowarzyszenia i zgoda na umieszczenie logo lub reklamy sponsora na strojach sportowych swojego dziecka lub podopiecznego,

14.6. Powiadamianie trenera o wszelkiej działalności sportowej, w której dziecko lub podopieczny, uczestniczy poza Stowarzyszeniem Piłkarskim Zawisza.

15 Ustalenia końcowe

15.1.. Formalna akceptacja Regulaminu Stowarzyszenia odbywa się poprzez podpisanie deklaracji przez rodzica lub opiekuna prawnego zawodnika.  Regulamin i deklaracje są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia, u trenera prowadzącego

15.2. Rodzice i opiekunowie prawni  akceptując powyższy Regulamin Stowarzyszenia, wyrażają zgodę na udział dziecka lub podopiecznego w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie , na poznanych i opisanych w powyższym Regulaminie zasadach, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka   w celach promocyjnych Stowarzyszenia.

15.3. W przypadku zaległości finansowych lub naruszenia zasad Regulaminu Stowarzyszenia dziecko może zostać skreślone z listy zawodników Stowarzyszenia . 

15.4. Zarząd może podjąć decyzję o wykreśleniu piłkarza z listy zawodników Stowarzyszenia w przypadku podjęcia przez zawodnika Stowarzyszenia treningów piłki nożnej w innym klubie, stowarzyszeniu, akademii piłkarskiej oraz w przypadku reprezentowania w meczu innego klubu, stowarzyszenia lub akademii piłkarskiej.*

15.5. Wykładnia zapisów zawartych w Regulaminie Stowarzyszenia należy do Zarządu Stowarzyszenia .

15.6. Decyzje w sprawach, które nie zostały ujęte w Regulaminie Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia .

15. 7. Zmiany w Regulaminie Stowarzyszenia wymagają uchwały Zarządu Stowarzyszenia .

16. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,s. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest STOWARZYSZENIE Klub Piłkarski KP Jantarek z siedzibą Władysławowo, ul. Droga Chłapwoska 56/5

Dane do kontaktu 795 012 007

Państwa dane osobowe przetwarzam yw następujących celach:

-        realizacja uprawnień i obowiązków wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-        realizacja celów statutowych Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-        realizacja obowiązków Stowarzyszenia, jako członka Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
z siedzibą w Bydgoszczy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

-        prowadzenie działań promocyjnych Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-        prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-        archiwizowanie dokumentacji, a mianowicie umów i dokumentów rozliczeniowych(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-        obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie internetowej Stowarzyszenia, za pośrednictwem poczty e-mail oraz poprzez profil na www.facebook.com (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Państwa danych jest niezbędne do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, uzyskania statusu zawodnika Stowarzyszenia, zawarcia umów i rozliczenia przez Stowarzyszenie prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, a także podmioty, z którymi współpracujemy w celu realizacji zadań statutowych
i którym powierzymy Państwa dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (m.in.: Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej, którego członkiem jest Stowarzyszenie, biuro rachunkowe, podmioty świadczące usługi z zakresu informatyki).

Państwa danych osobowych nie przekazujemy do państw trzecich.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres:

-        10 lat od ustania członkostwa lub statusu zawodnika Stowarzyszenia;

-        6 lat w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu dokonywania rozliczeń księgowych;

-        do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy - w przypadku danych wynikających 
z umów zawartych ze Stowarzyszeniem;

-        w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - do czasu jej wycofania;

-        w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora
- do czasu wniesienia sprzeciwu;

-        dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego -przez okres 1 roku lat, celem zachowania zasady rozliczalności.

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie 
z prawem, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.