Karta zapisu

należy wydrukować -> wypełnić -> wysłać na kpjantarek@gmail.com

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

Nadmorskich Półkolonii Wakacyjnych 2019

I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU

 1. Forma: wypoczynku Półkolonie letnie

 2. miejsce: Boisko w Swarzewie ul Władysławowska oraz Boisko w Tupadłach

 3. Organizator: Klub Piłkarski KP Jantarek

 

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA WYPOCZYNEK

1. Imię i nazwisko dziecka .................................................................................................

2. Data urodzenia ..............................................................................................................

PESEL dziecka...............................................................

3. Adres zamieszkania ...................................................................... telefon …................

4. Nazwa i adres szkoły ..................................................... klasa …..................................

5. Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku:

............................................................................................................................................

.......................................... telefon …........................

6. Deklaruje się do wykupowania obiadów w wysokości 12 zł na dzień, łącznie 60 zł

...................... ( prosze wpisac TAK lub NIE)

 

................................ ...................................................

(miejscowość, data) (podpis ojca, matki lub opiekuna)

 

_________________________________________________

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA

(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

……………………………………………....................................................................................................

……………………………………………....................................................................................................

 

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI DZIECKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU.

 

....................... …................................................

(data) (podpis matki, ojca lub opiekuna)

 

Do odbioru dziecka upoważniam następujące osoby:

........................................................................................

Imię i nazwisko , seria i numer dokumentu tożsamości

......................................................................................................

telefon kontaktowy

......................................................................................................

Czytelny podpis prawnego opiekuna:..............................................................

 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku  w celach promocyjno­ marketingowych

wyrażam zgodę/y na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku ……………………………………… ………….…………..................................... [imię, nazwisko, numer PESEL] w postaci fotografii cyfrowej, przez Klub Piłkarski KP Jantarek ,  w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno ­marketingowej  za pośrednictwem: konta fan page na facebooku o nazwie AP JANTAREKoraz  strony internetowej www.kpjantarek.pl 

 

Data i podpis opiekuna prawnego

...................................................................

 

REGULAMIN

 

Wychowawcy podczas trwania półkolonii dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 

 1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 13 lat.

 2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w godzinach 9.00-14.00

 3. Półkolonie odbywają się w dwóch turnusach, dla dwóch grup wiekowych. Po pięc dni dla każdej z grup.

 4. Uczestnik półkolonii może uczestniczyć w półkoloniach jeden raz.

 5. Zabrania się przynoszenia na półkolonie telefonów i sprzętów elektronicznych.

 6. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.

 7. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.

 8. Dokumentem potwierdzającym zgłoszenie Uczestnika na półkolonie jest obowiązkowa Karta Kwalifikacyjna

 9. Kartę kwalifikacyjną należy dostarczyć skanem na maila kpjantarek@gmail.com

w tytule wiadomości należy wpisać : Zgłoszenie na Nadmorskie Półkolonie Wakacyjne( imię i nazwisko dziecka) ( rok urodzenia)

 1. Mailem zwrotnym zostanie przesłane potwierdzenie zapisania uczestnika. W razie braku wolnych miejsc opiekunowie dziecka zostaną poinformowani o tym mailem.

 2. W razie zmian w trakcie półkolonii np.: zaplanowane będą atrakcje na dworze a będzie zapowiedziana burza . Będzie informował rodziców smsami o zmianach planów.

 3. Organizator zastrzega, że danego dnia mogą być odwołane półkolonie w związku z bardzo złą pogodą. Jednak Organizator będzie dokładał wszelkich starań aby zapewnić zastępczą atrakcję.

 4. Organizator nie ma obowiązku ubezpieczenia dzieci, obowiązuje ubezpieczenie prywatne lub szkolne.

 

 

Obowiązki organizatora

 

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników w trakcie trwania półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do Uczestników.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 3. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów Prawnych Uczestników o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.

 

Prawa uczestników

 

Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

 1. Spokojnego wypoczynku.

 2. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu.

 3. Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.

 4. Wnoszenia próśb i skarg do Wychowawców.

 5. Uzyskania niezbędnej pomocy od Wychowawców półkolonii.

 6. Kontaktu z rodzicem w razie wyrażenia takiej potrzeby.

 

Obowiązki uczestników

 

Uczestnicy mają obowiązek:

 

 1. Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia.

 2. Brać udział w realizacji programu półkolonii.

 3. Zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość.

 4. Szanować mienie oraz pomoce dydaktyczne.

 5. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach.

 6. Posiadać strój sportowy odpowiedni do warunków pogodowych.

 

 

Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub ich opiekunowie. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach.

 

Uczestnik półkolonii w przypadku niedyspozycji zgłasza to wychowawcy grupy. Bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do wychowawcy.

 

 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się,

przyjmuje do wiadomości i akceptuję jego treść.

 

Podpis opiekuna

 

…......................................................

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Klub Piłkarski KP JANTAREK:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Piłkarski KP JANTAREK z siedzibą przy ul. Droga Chłapowska 56/5, 84-120 Władysławowo

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapisania dziecka na półkolonie wakacyjne 2019 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO), czyli świadczenia przez PZPN usługi drogą elektroniczną, z której będzie Pani/Pan korzystał/a. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z ww. umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ukończenia półkolonii wakacyjnych

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 7. Klub Piłkarski KP JANTAREK nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania w stosunku do Pani/Pana danych osobowych.