KARTA CZŁONKOWSKA


 

W celu zapisania nowego członka projektu prosimy o przekazanie podpisanej karty trenerowi lub przesłanie jej na maila kpjantarek@gmail.com

1. Imię i nazwisko dziecka............................................................................................................

2. Imię i nazwisko opiekuna prawnego........................................................................................

3. Adres zamieszkania.................................................................................................................

4. Telefon opiekuna.....................................................................................................................

5. Rok urodzenia dziecka.............................................................................................................

6. Nazwa oddziału..........................................................................................................................


 

Oświadczenie

- Oświadczam, że moje dziecko jest ubezpieczone. Zostałem poinformowany iż organizator nie ma obowiązku dodatkowego ubezpieczenia.

 

- Oświadczam, nie ma przeciwskazań zdrowotnych, aby …................................................................................................................... ( imię i nazwisko dziecka) uprawiał sporty, czyli brał udział w zajęciach piłkarskich i sportowych prowadzonych w ramach projektu.

- Oświadczam, że zapoznałem się z załączonym regulaminem znajdującym się na stronie www.kpjantarek.pl/caritas-regulamin i akceptuję jego postanowienia

Data i podpis opiekuna

...................................................

Zgoda

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku..................................................................................................................... (imię i nazwisko dziecka) w postaci fotografii cyfrowej, przez CARITAS oraz Klub Piłkarski KP Jantarek, w tym w szczególności na potrzeby działań promocyjno marketingowe za pośrednictwem: kont na facebooku, oraz stron internetowych.

Data i podpis opiekuna

...................................................